ALTANY na wymiar | Zamów: 691 971 478

Drew­niane kon­struk­cje to nasza spe­cja­li­za­cja. Jako pro­du­cent drew­nia­nych altan ogro­do­wych sku­piamy się, aby wszyst­kie nasze konstrukcje były funkcjonalne i niepowtarzalne. Dzięki alta­nom ogro­do­wym i meblom z drewna ogród staje się miej­scem idealnym do wypo­czynku oraz spo­tkań z rodziną i zna­jo­mymi. Wyko­nane przez nas kon­struk­cje będą przez lata upięk­szać Twój ogród. Zad­bane altany drew­niane są w sta­nie słu­żyć lata. Altany ogro­dowe mogą być róż­nych wiel­ko­ści i kształ­tów, wyko­namy ją pod Twoje indywidualne potrzeby.

Dodat­kowo możemy wypo­sa­żyć altankę w meble ogro­dowe: stoły, ławy, krze­sła, ławki i wiele wię­cej. Każdy ogrodowy meble wyko­nu­jemy z wyso­kiej jako­ści drewna, dzięki temu są wytrzy­małe na warunki atmos­fe­ryczne. Dodat­ko­wym atu­tem jest ich wygoda oraz atrak­cyjny wygląd.

Budu­jemy rów­nież drew­niane domki dla dzieci z huś­taw­kami i zjeżdżalnią. Śmiech rado­snych dzieci bez­piecz­nie bawią­cych się w przy­do­mo­wym ogro­dzie jest dla każ­dego z rodzi­ców istotny. Dla­tego budu­jemy bez­piecz­nie kon­struk­cje dla dzieci.

Dla maj­ster­ko­wi­czów budu­jemy funk­cjo­nalne domki narzę­dziowe, które pozwa­lają upo­rząd­ko­wać narzę­dzia.


Wyko­nu­jemy rów­nież drew­niane wiaty gara­żowe oraz drewniane zada­sze­nia tara­sów.

Do Two­jego zamó­wie­nia podej­dziemy w spo­sób indy­wi­du­alny. Dobie­rzemy mate­riały wyso­kiej jako­ści, odpor­nych na nie­ko­rzystne warunki atmosferyczne. Dora­dzimy na eta­pie projektowania. Gotową konstrukcję dostar­czymy pro­sto do Two­jego ogrodu. Zapew­niamy mon­taż na tere­nie całego kraju! Również za granicą.

OFERUJEMY PRODUKTY Z DREWNA – Nowoczesna architektura ogrodowa

drewkord doswiadczenie 1

MOŻESZ BYĆ PEWNY

drewkord iko 1

Terminowość

drewkord iko 2

Jakość materiałów

drewkord iko 3

Gwarancja

promocja 10% rabatu